Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek

I. A felhasználási feltételek tartalma
 
 1. A jelen felhasználási feltételek (Szabályzat) a Central Digitális Média Kft.  (1037 Budapest, Montevideo u. 9.; a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett Lap.hu oldalakon (http://www.lap.hu/ és aloldalai) elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatás (Szolgáltatás, Weboldal(ak) vagy Lap.hu) igénybe vevője (Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza.
 2. Felhasználónak minősül a Weblap látogatója, illetőleg mindenki, aki a Lap.hu bármely aloldalának bármely szolgáltatását igénybe veszi.  Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen Szabályzat feltételeit.
 3. A Szolgáltatás használatának megkezdésével a Felhasználó elfogadja a szolgáltatás igénybevételének az alábbiakban részletezett feltételeit. A Szolgáltató bármikor jogosult a feltételek egyoldalú módosítására. A módosítást követően a Szolgáltatás használatával a Felhasználó elfogadja a feltételek módosítását. A Lap.hu és szolgáltatásai működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás (pl.: a Súgó, Szerkesztési alapelvek, Linkajánlási feltételek, Önszabályozási kódex stb.), valamint a jelen Szabályzatból linkelhető egyéb dokumentumok (pl.: Adatvédelmi nyilatkozat,) a Szabályzat részét képezik és kötelezőek minden Felhasználóra.
 
II. A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői és elemei
 
 1. A Szolgáltatás célja, hogy tematikus keresést tegyen lehetővé a Szolgáltatás keretében feldolgozott témakörök mentén (Lásd: http://www.lap.hu), az Interneten fellelhető releváns tartalmakra mutató közvetlen linkek összegyűjtésével, és ezáltal gyorsítsa az egyes témakörökön belül és/vagy egyéb kategorizálás mentén a tájékozódást.  
 2. A Szolgáltatás lényege egy olyan, több ezer weboldalból álló adatbázis-rendszer folyamatos fejlesztése, bővítése és működtetése, amelynek keretében a Szolgáltató által biztosított felületen és adminisztrációs rendszer segítségével Szolgáltató szerződött partnerei (továbbiakban: Szerkesztő) meghatározott és jól strukturált témakörök mentén, előre meghatározott szempontokat figyelembe véve, de szubjektíven kiválasztott tartalomszolgáltatók által közzétett anyagokat tesznek elérhetővé linkgyűjtemény formájában közvetlen linkek útján.
  Ezen túl a Szerkesztő döntésétől függően a Startlap Fórum szolgáltatás használatával lehetőség lehet a nyilvános fórumok igénybevételéhez biztosított felület használatára, ennek feltételeiről itt olvashat: http://www.startlap.hu/sub/felhfelt.html .
 3. A fentieknek megfelelően - a Szerkesztő által közzétett szöveges tartalom kivételével (pl.: linkmeghatározás) - a Szolgáltatás, illetve a Szolgáltatás működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül. A Szolgáltató, mint közvetítő szolgáltató az Elkertv. rendelkezéseivel összhangban nem ellenőrzi az általa hozzáférhetővé tett információk tartalmát, és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.
 4. A Szerkesztő személye az egyes lap.hu oldalak tekintetében akár a Szerkesztő döntéséből kifolyólag, akár a Szolgáltató és a Szerkesztő között érvényben lévő szerződés  megszegése miatt változhat.
 5. A Szerkesztő által meghatározott lényegi elemek, az oldalak felépítése, szerkesztési elvei és linkajánlási feltételei, az oldalon szereplő linkek időről időre megújulhatnak, változhatnak. Egy link Lap.hu oldalra történő kikerülése sem a linkajánlót, sem az URL alatt működő weboldal üzemeltetőjét/tulajdonosát, sem a Szerkesztőt nem jogosítja, illetve nem kötelezi semmire, a link a Lap.hu oldalról bármikor lekerülhet.
 6. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Lap.hu bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azokon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el. A Weboldalakon (x) jellel megjelölt tartalmak hirdetésnek minősülnek.
 
III. A szolgáltatás részletei
 
 1. A Szolgáltatás egyes elemeinek részletes leírását a Súgó tartalmazza.
 2. Szolgáltató lehetőséget biztosít a Felhasználónak, hogy az általa kiválasztott  linke(ke)t a Weboldalakon található az ún. linkajánlás funkció segítségével a Szerkesztő figyelmébe ajánlja. A linkajánlás feltétele, hogy a linkajánló a Startlap (www.startlap.hu) szolgáltatás regisztrált Felhasználója legyen. A Startlap regisztráció feltételeiről itt olvashat: http://www.startlap.hu/sub/felhfelt.html . Felhívjuk Felhasználóink figyelmét, hogy a Lap.hu oldalak lényegét jelentő egyes linkgyűjteményekbe a Szerkesztők meghatározott szempontok szerint, de végső soron szubjektíven válogatnak a linkek között annak érdekében, hogy a Felhasználók az adott témakörben a lehető leginformatívabb linkeket találják a Lap.hu oldalon. A Szolgáltatásnak nem célja az adott témakörben fellelhető, valamennyi Interneten található weboldal összegyűjtése.
 3. Szolgáltató a Szerkesztő bármely, a Weboldal kialakításával, szerkesztésével kapcsolatos döntését felülbírálhatja, azonban ugyanúgy köteles a Szolgáltatásra vonatkozó valamennyi szabályozó dokumentum (Lásd: I./3. pont) tartalmát figyelembe venni. Amennyiben a Szolgáltatással kapcsolatos észrevétele van, kérjük itt írja meg!
 
IV. A Szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és következményeik
 
 1. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen Szabályzatban kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.
 2. A Szolgáltatás maga, valamint az annak keretében létező (rész)adatbázisok a jogszabály erejénél fogva védelem alatt állnak. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában.
 3. A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szabályzat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett információkat előzetes értesítés nélkül törölni. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy a Szolgáltatás keretén belül jogsértő információ található, a vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelően jár el az információ eltávolítása vagy a hozzáférés nem biztosítása tekintetében, beleértve a Fórum tartalmának előzetes értesítés nélküli módosítását illetve törlését.
 
V. Felelősségi kérdések
 
 1. A Szolgáltató az oldalon közzétett valamennyi információ tekintetében  közvetítőszolgáltatónak minősül, ezért az oldal tartalmáért a II./2. pontban kifejtettek szerint felelősséget nem vállal.
 2. A Szerkesztő a Súgóban részletezett linkelnevezés és linkmeghatározás tekintetében tartalomszolgáltatónak minősül, így az ott közzétett szövegek tartalmáért felelősséggel tartozik. A Szolgáltatás egyéb részei tekintetében azonban a Szerkesztő is közvetítő szolgáltatónak minősül, így azokért nem felel.
 3. Mivel a Szolgáltató a Szolgáltatást adott állapotban nyújtja, a Szolgáltatás - ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is - pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.
 4. A regisztráció során történő adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
 5. A Szolgáltatás lényegi elemeit (az oldal meghatározása, szerkesztési elvek, linkajánlási feltételek, oldalfelépítés, dobozok, linkek, az oldal egyedi megjelenése) a Szerkesztő határozza meg, azonban Szolgáltató egyes részszolgáltatásokat automatizmusok segítségével működtet (pl.: RSS hírdoboz, Új linkek, Hasznos linkek, Népszerű linkek), illetve bizonyos esetekben egy automatizmus segítségével a linkek elnevezését, a Fórumtopikok címeit, stb. rövidítheti. Az automatizmusok segítségével végzett tájékoztatásból, a linkek ilyen módon kialakított sorrendjéből vagy egyébként a Szolgáltatás üzemeltetéséből adódó esetleges károkért, sérelmekért, kellemetlenségért vagy jogsértésekért – az automatizmus sajátosságaiból adódóan - Szolgáltató nem vállal felelősséget. Az automatizmus segítségével kialakított sorrend nem tükrözi a Szerkesztő vagy a Szolgáltató véleményét.
 6. A Szolgáltatás használatáért – ideértve nem kizárólagosan a Felhasználó által például a Fórum szolgáltatással vagy másként okozott, vagy egyébként a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárt és jogsérelmet, illetve egyéb következményt – kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel.
7.    Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.
8.    Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős, ezért a Szolgáltató a felelősségét kizárja, ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, a Szolgáltató birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker-tevékenységeket is.
 
VI. Egyéb rendelkezések
 
1.A felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi Nyilatkozat (http://www.startlap.hu/sub/adatved.html ) rendelkezik.
 
 
Budapest, 2014. október 2.